-az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján-

  1. A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermekeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik általános iskola felvett, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
  2. Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a 3. pont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt.
  3. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.
  4. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. – 2020. április 24. között tartja.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2020/2021-es tanévben a 2014. augusztus 31. napján, vagy az előtt született – és tankötelezettségük teljesítését még nem megkezdett – gyermekek válnak tankötelessé.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a https://kir.hu/korzet oldalon található részletes információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indokolással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt).

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő az elutasítás ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított 15 napon belül. A kérelmet az intézmény fenntartójához címezve, de a döntést hozó intézménynél kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követően öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Komló, 2020. április 1.

dr. Hessz Gabriella s.k.
járási hivatalvezető