A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Munkakör: intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig szól

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat szerint.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott szakképzettség megléte,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Juttatások:

Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM, valamint a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyerekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

A pályázathoz csatolni kell:

 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina ügyintéző, a 06-72/584-024-es telefonszámon.

Komló, 2019. július 12.

                                                                                                          Polics József

                                                                                                               elnök