A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

7300 Komló, Függetlenség u. 28.

Munkakör: magasabb vezető (intézményvezető)

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti irányítási, ellenőrzési, és munkáltatói feladatainak ellátása, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések az alapító okirat szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképzettség,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §-ban meghatározott ok a pályázóval szemben nem áll,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat tárgyalását zárt vagy nyilvános ülésen kéri.

A pályázathoz csatolni kell:

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke részére (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a KKTÖT Szilvási Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina ügyintéző, a 06-72/584-024-es telefonszámon.

Komló, 2019. április 18.

                                                                                                          Polics József

                                                                                                              elnök