Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó Közösségek Háza, Színház- és hangversenyterem (7300 Komló, 48-as tér 1.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komló Város Önkormányzata Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  

7300, Komló 48-as tér 1.

Munkakör: magasabb vezető (intézményvezető)

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti irányítási, ellenőrzési, és munkáltatói feladatainak ellátása, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések az alapító okirat szerint.

Képesítési és egyéb feltételek:

A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésének, valamint az 1997. év CXL. törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik:

a.)felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

ab.) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b.) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c.) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,

d.) magyar állampolgár, büntetlen előéletű, cselekvőképesség,

e.)vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

Juttatások:

Az illetmények megállapítására és juttatásokra A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat tárgyalását zárt vagy nyilvános ülésen kéri.

A pályázathoz csatolni kell:

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina ügyintéző, a 06-72/584-024-es telefonszámon.

Komló, 2019. április 2.

                                                                                               Polics József s.k.

                                                                                                 polgármester