Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó József Attila városi könyvtár és muzeális gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér 1.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  

7300, Komló Városház tér 1.

Munkakör: magasabb vezető (intézményvezető)

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2019. június 1-től 2024. május 31-ig szól

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti irányítási, ellenőrzési, és munkáltatói feladatainak ellátása, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések  és az alapító okirat szerint.

Képesítési és egyéb feltételek:

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésének, valamint az 1997. év CXL. törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

c) magyar állampolgár, büntetlen előéletű, cselekvőképes,

d) vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

Juttatások:

Az illetmények megállapítására és juttatásokra A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat tárgyalását zárt vagy nyilvános ülésen kéri,

– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak bemutatja.

A pályázathoz csatolni kell:

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina ügyintéző, a 06-72/584-024-es telefonszámon.

Komló, 2018. február 7.

Polics József s.k.
polgármester