Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (XII.12.) számú rendelete.
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) Ökr. számú rendelet módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 8. § (3) bekezdése egy új 3. francia bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi 3. francia bekezdés sorszáma 4. francia bekezdésre módosul: „– … Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertől májusig heti egy alkalommal, júniustól augusztusig heti kettő alkalommal történik…”

2.§ A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

Komló, 2008. december 11.

dr. Vaskó Ernő
jegyző

Páva Zoltán
polgármester

2. sz. melléklet

A közszolgáltatás díjai, kedvezmények, pótdíjak

A szerződéses jogviszonyt létesítők részére:

a./ 1 db 70 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 242 Ft
b./ 1 db 110 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 385 Ft
c./ 1 db 770 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 2652 Ft
Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 2629 Ft
d./ 1 db 1100 literes edény egyszeri ürítése, szállítása és ártalmatlanítása: 3786 Ft
Fizetési kedvezmény igénybevétele esetén: 3762 Ft
e./ Közszolgáltató által árusított, jelzett zsák díja: 385 Ft.

Kedvezmények:
Családi házas, illetve üdülőövezetben az 1 ill. 2 fős háztartások választhatnak:

a./ 70 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet
b./ 110 literes hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása esetén:

1 fős családok esetén 40 %-os,
2 fős családok esetén 20 %-os kihasználtsági kedvezmény igénybevétele között.

Pótdíjak:
Azon igénybe vevők felé, akik nem kötik meg a közszolgáltatási szerződést és/vagy nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, a közszolgáltató az alábbiak számlázására jogosult:
– családi ház esetében 2 db 110 literes edény heti kétszeri szállítása: 1540 Ft
– 13-15 lakásból álló lakóközösség esetében 2 db 1100 literes edény heti kétszeri szállítása: 7572 Ft
– 10 emeletes épület esetében 3 db 770 literes gyűjtőedény díjának heti kétszeri szállítása: 15912 Ft.

A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.