Közeleg az általános iskolai beiratkozások ideje. A részletek az alábbiakban olvashatók.

1. Az általános iskolai beiratkozás ideje

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja: április 12. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között és április 13. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között

 A szülő (törvényes képviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fent nevezett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

2. Tanköteles kor

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti (legkésőbb az azt követő évben), tankötelessé válik. A 2018/2019. tanévben a 2012. augusztus 31. napján vagy azt megelőzően született – és tankötelezettségük teljesítését még meg nem kezdő – gyermekek válnak tankötelessé.

3. Az iskolai felvételről szóló döntés

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik, így akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az általános iskola körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir_korzet_pub oldalon található információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indokolással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (törvényes képviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást.

4. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (törvényes képviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartója, az állami fenntartású iskolák esetében a fenntartó vezetője, az illetékes tankerület igazgatója jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel véglegessé válik.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Komló, 2018. március 1.