A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) pontja, valamint Komló Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának 1/2018. (II.20.) számú határozata alapján Komló Város Önkormányzat a fenntartásában álló óvodákban a leendő óvodások beiratkozásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Komló város óvodáiban az óvodai beiratkozás időpontjai a 2018/2019-es nevelési évben:

2018. április 25. (szerda) 7 – 17 óra között

2018. április 26. (csütörtök) 7 – 16 óra között

A Komló Város Óvoda tagintézményeibe a beiratkozás az alábbi helyszíneken történik:

  • Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.)
  • Mecsekjánosi Tagóvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)
  • Szilvási Tagóvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)
  • Hunyadi Utcai Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)
  • Gesztenyési Tagóvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)
  • Kökönyösi Tagóvoda (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.)
  • Körtvélyesi Tagóvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.)

Német nemzetiségi nevelés a Komló Városi Óvodában, a Mecsekjánosi Tagóvodában, valamint a Szilvási Tagóvodában biztosított. Magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés a Hunyadi Utcai Tagóvodában, a Gesztenyési Tagóvodában valamint a Kökönyösi Tagóvodában biztosított.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját végző óvodákról a Komló Városi Óvoda vezetője nyújt felvilágosítást (Komló, Tompa M. u. 2/1.; tel: 06-72/481-305).

Az óvodai felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetének listája Komló város hivatalos honlapján a www.komlo.hu oldalon található.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti.

Az Nkt. 8 § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 2018. május 11. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szüksége iratok:

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyelet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határideje 2018. május 30. napja.

Az óvoda felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban a települési önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézmény esetén a jegyző jár el. A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet Komló Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve, Komló Városi Óvoda intézményhez (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) kell benyújtani.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §- a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák esetében a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására a Baranya Megyei Kormányhivatal 2018. április 12. (csütörtök) és április 13. (péntek) napját jelölte ki.

 

 

Komló, 2018. március 9.

 

                                                                                          Polics József s.k. – polgármester