Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a fenntartói jogkörébe tartozó KOMLÓ VÁROSI ÓVODA (7300 KOMLÓ, TOMPA M. U. 2/1.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komló Városi Óvoda

7300 Komló Tompa M. u. 2/1.

Munkakör: intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2017. július 3. napjától 2022. július 2. napjáig szól.

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat szerint.

Képesítés és egyéb feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
 • a nevelés-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

Juttatások:

Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodavezetői munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:

 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Végh Edina a 06-72/584-024-es telefonszámon.

 

                                                          

Komló, 2017. március 13.

 

                                                                                                          Polics József s.k.

                                                                                                             polgármester